Txoov tuam yaj & Tswv tshawv yaj

Go down

Txoov tuam yaj & Tswv tshawv yaj

Post by Admin on Thu Aug 06, 2015 11:18 am

Yawg tswv tshawv tsev neeg muaj ib qib zuj zu lo xwb li nram qab no.
(Txoov tuam yaj & Tswv tshawv yaj)
Kev vam tub ki ntawm nkawv 2 kwv tij muaj ib qib zuj zus los xwb li nram qab no.
A1. Yawg txoov tuam.
Muaj 5 leej tub xws li: Niam hlob 1 leej tub hu ua ntsuab riam, Niam yau muaj 4 leej tub: Nyiaj tub, Xaiv teev, Nkaj xauv thiab Vam txiab.
(B1): ntsuab riam yaj, (B2): nyiaj tub yaj, (B3): xaiv teev yaj, (B4): nkaj xauv yaj, (B5): vam txiab yaj.

B1: Ntsuab Riam.
Ntsuab Riam Muaj 6 Leej Tub Xws Lis Nram Qab No.
(C1): zoov kuam yaj, (C2): ntxoov vws yaj, (C3): nkaj lauj yaj, (C4): txooj lwm yaj, (C5): tooj pov yaj
(C6): txhiaj suav yaj¬¬

C1. Zoov Kuam Yug Tau 6 Leej Tub Xws Lis.
(D1) Soob Tsheej, (D2) txoov Tub, (D3) Ntxoov Cheeb, (D4) Tooj Vas, (D5) Nom Vaj, (D6) Nyiaj Nus.
D1. Soob Tsheej: Tsis Muaj Tub Lis Nawb. (yog leej twg ho paub txog nej ho muab lo piav kom paub tseeb peb xav muab lo sau tseg tau qhia rau cov xeeb ntxwv tom qab no.)

D2. Txoov Tub: muaj 2 tug poj niam (# niam hlob: yug tau 1 leeg tub hu ua “Caiv hwm” thiab yug tau niam paj zeb lauj.
E1: Caiv hwm: muaj 4 leeg tub xws li: Loob, Tuam, Npis thiab Ntxawg.
# niam yau: yug muaj 3 leeg tub xws li: Vam kaim, Vam tswb, Vam huas thiab Ntxhoos niam.
E1: Vam kaim muaj ib leeg tub hu ua “Neeb”.
E2: Vam tswb.?
E3: vam huas.?)

D3. Ntxoov Cheeb: Ntxoov cheeb yug tau 3 leeg tub 1 leeg ntxhais xws li: Zam kos, Ntsuab txos, Txooj cawv thiab Nkauj hnub.
E1: Zam kos yug muaj 3 leeg tub xws li: Txooj kuam, Xwm thiab Pus.
E2: Ntsuab txos.?
E3: Txooj cawv.?

D4. Tooj Vas: Tooj vas muaj 2 tug poj niam.
# niam hlob yug tau ib leeg tub hu ua “Vaj pov”
# niam yau yug tau ib leeg tub hu ua “Ntxawg”
E1: Vaj pov.?
E2: Ntxawg.?

D5. Nom Vaj: Nom vaj muaj 4 leeg tub thiab 2 leeg ntxhai xws li: Kuam leev (Txiaj kuam) Paj ntxhee, Pov, Ntxaij, Ab & Ntxheb.
E1. Kuam leev (Txiaj kuam).?
E2. Pov.?
E3. Ntxaij.?
E4. Ab.?
D6. Nyiaj Nus: Nyiaj nus yug tau 3 leeg tub thiab 1 leeg ntxhais (hu Mim)
E1. Mab: yug tau 1 leeg tub thiab 2 leeg ntxhais xws li:
F1. Lis hua:?
F2. Maiv tooj:?
F3. Ntxawm:?

C2. Ntxoov Vws: yug tau 6 leej tub xws lis.
( D1). Paj txoov, (D2). Nchaiv ntxawg, (D3). Npliaj txoov, (D4). Neej yis, (D5). Xaiv teev, (D6). Vam nyiaj.

D1. Paj Xyooj: Paj xyooj muaj 3 tug niam, niam 1 thiab niam yau tsi muaj me nyuam li, ho niam 3 yug tau ib tug tub hu ua Ntxoov vaj thiab niam blub tug ntxhais muaj hnub nyoog 4 xyoo ntawm hmoob xyooj los hu ua Zuag (Niam txawj kaub vaj ) nyob rau km 19 ncauj ke mu vees cas.

E1. Ntxoov Vaj “Tooj Pov” tsev neeg.
Ntxoov vaj: (TooJ Pov) muaj 4 leeg tub thiab 5 leeg ntxhais xws li: Nyiaj tub, Xaiv ntaj, Ntsuab txhim, Xeeb tsim nuj tshiab, Nkauj ko, Maiv hlau, Paj huab, Paj zaub thiab Maiv naib.

Los txog rau xyoo 1990 ntxoov vaj tau hloov npe hu ua “tooj pov ” ua lub neej los txog rau xyoo 2005 yawg tau ncaim peb mus nyob rau ntuj ceeb tsheej lawm.
F1. Nyiaj tub: Muaj 3 leeg tub 2 leeg ntxhai xws li: Thaiv, Tooj, Txim, Hnub thiab Maiv vaj.

F2. Xaiv ntaj: Muaj 3 leeg tub 2 leeg ntxhais xws li: Kim, Rauj, Tsim yeej, Maiv zeb thiab Maiv tsuas.

F3. Ntsuab txhim: Muaj 3 leeg tub 1 leeg ntxhais xws li: Xyooj, Teev, Kaub thiab Maiv ntxhi.

F4. Xeeb tsim nuj: Muaj 1 leeg tub hu ua Txuj Ci.

D2. Neej Yis: tsev neeg.
Neej yis muaj 1 leeg tub 4 leeg ntxhais xws li: Kaus, Nob, Yia, Npib & Maiv xis.
E1. Kaus: (thaum muaj nyab ce txawm tuag lawm)
E2. Nob.?
E3. Yia.?
E4. Npib.?
E5. Maiv xis.?

D3. Nchaiv Ntxawg Tsev Neeg.
Nchaiv ntxawg: muaj 1 tug tub xwb npe hu ua Nyiaj huas.
E1. Nyiaj huas muaj 2 tug niam,
# Niam (1) muaj 4 leeg tub thiab 1 leeg ntxhais xws li: Vam lis, Cawv, Kos thiab Vieng.
# Niam (2) muaj 3 leeg tub 1 leeg ntxhais xws li: Hwj, Mawb, Ntxawg thiab Maiv zeb.
F1. Vam lis:.?
F2. Cawv:.?
F3. Kos:.?
F4. Kaus:.?
F5. Hwj:.?
F6. Mawb:.?
F7. Ntxawg:.?
D4. Npliaj Txoov Tsev Neeg.
Npliaj txoov: muaj 1 leeg tub 4 leeg ntxhais xws li: Txhiaj lis, Paj, Naib, Ntsum thiab Xyo. Vam txiab: muaj 1 leeg tub hu ua tsim meej.
E1. Tsim meej:.?

D5. Xaiv Teev Tsev Neeg.
Xaiv teev: muaj 4 leeg tub 3 leeg ntxhais xws li: Nom tub, Ceeb, Vaj muas, Xyooj, Nplias, Maiv tswb thiab Nkauj cib.
E1. Nom tub: muaj 5 leeg tub 2 leeg ntxhais xws li: Yaj huas, Cai, Tsim nuj.
F1. Yaj huas:.?
F2. Cai:.?
F3. Tsim nuj:.?
F4. ………..:.?
F5. ………..:.?
E2. Ceeb
E3. Vaj muas
E4. Xyooj

D6. Vam Nyiaj Tsev Neeg.
Vam nyiaj: yug tau 1 leeg tub hu ua ‘’Npliam’’ tab si tuag lawm.
Yog leej twg paub txog Vam nyiaj lub neej nej ho piav thiab muab los sau cia tau qhia rau cov xeeb ntxwv tom qab no.

C3. Nkaj Lauj Tsev Neeg. Nkaj lauj: yug tsi muaj tub li nawb.!
Peb xav muab nkaj lauj lub neej los sau khaws tseg yog leej twg paub tseeb no nej ho muab piav kom meej peb xav muab ceev tseeg tau qhia rau cov xeeb ntxwv kom lawv ho paub txog nkaj lauj lub neej.

C4. Txooj Lwm Tsev Neeg. Txooj lwm: yug tau 3 leeg tub xws li:
D1. Xaiv yeeb: muaj 2 tug niam, niam hlob muaj 2 leeg tub 1 leeg ntxhais xws li: Ntsuab vaj, Txooj vam thiab maiv Ntxhi. Niam yau muaj 3 leeg tub 1 leeg ntxhais xws li: Txooj muas, Suav, Ntxheb thiab Nplias.
E1. Ntsuab vaj.
E2. Txooj vam.
E3. Txooj muas.
E4. Suav.
E5. Ntxheb. D2. Ntxhoo tsu: muaj 2 leeg tub thiab 4 leeg ntxhais xws li: Txooj neeb, Vam kub,…?
E1. Txooj neeb.?
E2. Vam kub .? D3. Ntxoov pov: nco tau tus hu ua ”Ntxoov mas’’,
E1. Ntxoov mas.?

C5. Tooj Pov Tsev Neeg. Tooj pov: yug tau 3 leeg tub thiab 1 leeg ntxhai: Tswv kaub, Vam lis, Ntsuab vaj thiab Doom.
D1. Tswv kaub: muaj 1 leeg tub 1 leeg ntxhais xws li: Zoov kuam thiab Mim.
E1. Zoov kuam.?
D2. Vamlis: muaj 2 leeg tub 2 leeg ntxhais xws li: Teeb, Xwm, Maiv neeb thiab Nkauj muas.
E1. Teeb: muaj 2 leeg tub 3 leeg ntxhais xws li: Yig, Lis pov, Huab ci, Maiv huas thiab Maiv lis.
F1. Yig.?
F2. Lis pov.?
E2. Xwm: muaj 2 leeg tub 2 leeg ntxhais xws li: ….?
F1. ………
F2. ………
D3. Ntsuab vaj: muaj 3 leeg tub 5 leeg ntxhais xws li: Zeb, Vam thaiv, Xaiv hawj, Maiv kawm, Mos, Yias, Maiv thiab Cib.
E1. Zeb: yug tau 1 tug tub hu ua loob, ce zeb tau tag sim neej lawm.
F1. Loob.?
E2. Vam thaiv: yuav niam tij zeb muaj 3 leeg tub 5 leeg ntxhais:
Xyooj, Nplooj, Yeeb, Lig, Zuag, Ntxuam thiab Nas.
E3. Xaiv hawj: muaj 1 leeg tub thiab 5 leeg ntxhais xws li: Yim, Neeb, Cuas, Huab, Ci thiab Tshuaj.

C6. Txhiaj Suav Tsev Neeg.
Txhiaj suav: yug tau 2 leeg tub thiab 2 leeg ntxhais: Vam xeeb, Paj xyooj, Lauj thiab Kawm naib.

D1. Vam Xeeb Tsev Neeg.
E1. Nyiaj cawv.?
E2. Vam yeej.?
E3. Suav naim.?
E4. Kab.?

D2. Paj Xyooj Tsev Neeg.
Paj xooj yug tau 2 leeg tub xwb.
E1. Xyas.?
E2. Huas.?

B2. Nyiaj Tub Tsev Neeg.
(Nyiaj tub yaj muaj 2 leeg tub xwb nawb !)
Yog nej leej twg paub txog nkawv lub neej thiab no peb xav muab nkawv 2 kwv tij no lub neej coj lo sau khaws tseg tau qhia rau cov xeeb ntxwv tom qab no kom lawv ho paub txog ’’Tsab pov thiab Qhuas’’ nkawv tau tag sim neej lawm nawb.! ( 2 tug no raug “neej tswb’’ thiab “thoj tub yaj’’ nkawv muab tua tuag lawm nawb.)B3. Xaiv Teev Tsev Neeg.
C1. Nchaiv tswb: muaj 2 leeg tub xws li: Ntxoov kaim Thiab Nkaj neeb.
D1. Ntxoov kaim: yug tau 1 leeg tub hu ua Kawm
E1. Kawm : yug tsi paub..?
D2. Nkaj neeb: muaj 1 leeg tub hu ua thaiv.
E1. Thaiv: yug tsi paub:…?
C2. Nom yias: tsev neeg tsi paub nawb..!
Yog leej twg paub txog nom yias tsev neeg zoo xav kom nej muab piav kom meej nawb ! Peb xav muab los ceev tseg.

C3. Txooj yig: muaj 1 leeg tub hu ua xaiv tsu.
D1. Xaiv tsu: yug tau 1 leeg tub hu ua “Vaj neeb”
E1. Vaj neeb: yug tsi paub..?
C4. Tooj ntxawg: muaj 4 leeg tub xws li: Zeb, Phiab, Ntxoov mas thiab Npis thaiv yaj.
D1. Zeb: (ruam)
D2. Phiab: (ruam)
D3. Ntxoov mas: muaj 4 leeg tub: Ntaj, Riam, Paul thiab Npliaj.
E1. Ntaj.?
E2. Riam.?
E3. Paul.?
E4. Npliaj.?
D4. Npis thaiv yaj muaj 2 leeg tub: Xim moo thiab Pheej.
E1. Xim moo.?
E2. Pheej.?

B4. Nkaj Xauv Tsev Neeg.
C1. Nraj xeeb: yug tau 4 leeg tub:
D1. Yias “Ntsuab riam” tsi muaj tub li nawb
D2. Kuam: tsi muaj tub.
D3. Kawm “Ntsuab pov” tsi muaj tub.
D4. Huas “Kais pov” yug tau 6 leej tub xws li:
E.1 Vam meej
E.2 Pheej
E.3 Jerry
E.4 Xeeb
E.5 Hwm
E.6 Ntxawg

C2. Txawj pov yug muaj 1 leeg tub hu ua txhiaj cawv
D1. Txhiaj cawv yug muaj 4 leeg tub xws lis.
E1. Meej
E2. Johny
E3. Koob
E4. Tswb

C3. Txoov leej yug muaj 3 leeg tu xws lis.
D1. Nyiaj tuam.
E1. Tsheej txooj muas
E2. Vam xeeb
E3. Thoj
E4. Teeb
E5. Tooj
E6. Suav

D2. Tswv huas yug muaj 3 leeg tub xws lis.
E1. Npis
E2. Txos
E3. Nyiaj
D3. Paj ntxawg. Yug tsis paub nawb?

C4. Nyiaj Looj Yug Muaj 6 Leej Tub Xas Lis.
D1. Ntaj neeb “Kaub”: yug muaj 3 leeg tub xws lis.
E1. Yis (Ruam)
E2. Nyiaj (Ruam)
E3. Leev (Lao)
D2. Zam teeb: yug muaj 3 leeg tub xws lis.
E1. Tub huas, (E2). Voos, (E3). Suav
D3. Ntxhee “txooj lwm”: muaj 2 tug niam yug tau 11 leeg tub xws lis.
E1. Roos, (E2). Das, (E3). Teeb, (E4). Tsim, (E5). Pahauj, (E6). Tuam, (E7). Kvin, (E8). Voos, (E9). Phoos, (E10). Ruas, (E11). Zoov

D4. Txooj sawm: tsev neeg muaj 3 tug niam yug tau 6 leej tub xws lis.
# Niam hlob muaj 1 leeg tub hu ua “Kub”
E1. Kub
# Niam nrab muaj 1 leeg tub hu ua “Leej”
E2. Leej
# Niam yau yug tau 4 leeg tub xws lis.
E3. Meej, (E4). Tsim nuj, (E5). George, (E6). Pov

D5. Nkauj xauv: yug muaj 4 leeg tub xws lis.
E1. Temuchin, (E2). Jame, (E3). Fue, (E4). Thir


D6. Ntsuab npis: yug muaj 2 leeg tub xws lis.
E1. Nplooj tsawb
E2. Minas


C5. Vam nruas: tsev neeg muaj 2 tug niam yug tau 4 leej tub xws lis.
# Niam hlob muaj 3 leeg tub xws lis.
E1. Ntxoov thoj “lis”
E2. Paj ntxawg “Hwm”
E3. Thaiv
# Niam yau muaj 1 leeg tub hu ua “Thoj”
E4. Thoj

B5. Vam txiab tsev neeg muaj 3 leeg tub xws lis.
C1. Soob tsab
C2. Kos
C3. Nchaiv pov: yug muaj 1 leeg tub hu ua “leej” nyob (Fresno, Ca)
D1. Leej
avatar
Admin
Admin

Posts : 5
Join date : 2015-08-06
Age : 29
Location : Laos

View user profile http://tsevneeghmoobyaj.board-directory.net

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum